Какие полномочия ОАСК хотят урезать – ВР опубликовала пояснительную записку закона

ОАСК

Некоторые дела теперь будет рассматривать Верховный Суд.

Законопроект №5067, инициированный Владимиром Зеленским для урезания полномочий ОАСК, предлагает лишить суд права рассматривать дела, касающиеся обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти. Об этом говорится в пояснительной записке к закопроекту, которую опубликовали на сайте ВР.

В документе указано, что все вышеперечисленные дела можно передать на рассмотрение Верховного Суда, поскольку он является судом первой инстанции.

«Рассмотрение административных дел в отношении законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабинета Министров Украины осуществляется Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Административные дела о законности и соответствии правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, Национального банка Украины, других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, рассматриваются Верховным Судом в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из трех судей «, — говорится в пояснительной записке.

Большая Палата Верховного суда в этом случае будет выступать судом апелляционной инстанции.

Также этим законопроектом уточняется значение термина «нормативно-правовой акт» для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

«Целями и задачами проекта Закона является введение надлежащего высокого уровня судейского рассмотрения административных дел по обжалованию актов Кабинета Министров Украины, министерств, других центральных органов исполнительной власти, Национального банка Украины и других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины», — говорится в документе.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до
Кодексу адміністративного судочинства України щодо
підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції»

1.Обґрунтування необхідності прийняття Закону

За Конституцією України кожному гарантується право на оскарження всуді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевогосамоврядування, посадових і службових осіб (частина друга статті 55).

Читайте также на DOSSIER:  Что дадут Украине стандарты НАТО по контролю над вооружением

Порядок здійснення адміністративного судочинства встановлюється Кодексом адміністративного судочинства України (далі – Кодекс), якийвизначає юрисдикцію та повноваження адміністративних судів.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на адміністративнісправи у публічно-правових спорах, зокрема спорах фізичних чи юридичнихосіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень(нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності,крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено іншийпорядок судового провадження.

Відповідно до частини четвертої статті 22 Кодексу справи щодооскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, ПрезидентаУкраїни,  Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддівУкраїни підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції.Водночас відповідно до  частини першої статті 27 Кодексуадміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актівКабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органувиконавчої влади, Національного банку України чи іншого  суб’єкта владнихповноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України,вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикціяякого поширюється на місто Київ (виключна підсудність).Відповідно до Конституції та законів України органи виконавчої владизабезпечують державний суверенітет і економічну самостійність України,здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; вживають заходівщодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечуютьпроведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти,науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки іприродокористування.

На виконання вказаних повноважень Кабінет Міністрів України,міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національний банк України та інші суб’єкти владних повноважень, повноваження якихпоширюються на всю територію України, приймають рішення, якимивстановлюються загальні правила регулювання відносин в державі.

Зважаючи на статус органів державної влади, повноваження та впливїхніх актів на кожного громадянина чи певні соціальні групи, пропонуєтьсявизначити, що справи щодо оскарження нормативно-правових актів органіввиконавчої влади, Національного банку України, інших суб’єктів владних

повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України,підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції.

  1. Цілі та завдання законопроекту
Читайте также на DOSSIER:  Отопительный сезон: дефицит ресурсов, денег и реформ

Цілями та завданнями проекту Закону є запровадження належноговисокого рівня суддівського розгляду адміністративних справ щодооскарження актів  Кабінету Міністрів України, міністерств, іншихцентральних органів виконавчої влади, Національного банку України таінших суб’єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються навсю територію України.

  1. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується визначити, що Верховному Суду яксуду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження нормативно-правовихактів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органувиконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владнихповноважень, повноваження якого поширюються на всю територію  України,виключивши відповідні категорії справ з виключної підсудності окружногоадміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюєтьсяна місто Київ.

Розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності)постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України здійснюється ВерховнимСудом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’ятисуддів. Адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актамвищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, іншихцентральних органів виконавчої влади,  Національного банку України, іншихсуб’єктів владних повноважень,  повноваження яких поширюються на всютериторію України, розглядаються Верховним Судом у складі колегіїКасаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів.Судом апеляційної інстанції у зазначених вище  справах є Велика ПалатаВерховного Суду.

Також цим законопроектом уточнюється значення терміну «нормативно-правовий акт» для цілей Кодексу адміністративного судочинства  України.

  1. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правовогорегулювання

Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюєтьсяКонституцією України та Кодексом адміністративного судочинства України.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Кодексуадміністративного судочинства України щодо підсудності справ ВерховномуСуду як суду першої інстанції» не потребуватиме внесення змін до іншихзаконів України.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону не потребує додаткових витрат зДержавного бюджету України.

6.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняттяЗакону

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Кодексуадміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції» дасть змогу забезпечити право громадян насправедливе судове рішення, постановлене незалежним та безстороннім судом.

Читайте также на DOSSIER:  Сергей Лямец: Закон "О медиа", продвигаемый министром Ткаченко, введет цензуру для СМИ

Заступник КерівникаОфісу Президента України                                                                  А.

FavoriteLoadingДобавить публикацию в закладки